Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zijn van toepassing op de website www.glunders.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Armarein – Italiaanse Zeedijk 118, 1621 AK, Hoorn. Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Begripsomschrijvingen

Content: alle berichten – zoals beoordelingen, vragen, antwoorden en overig - data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

Website: deze website, te bereiken via http://www.glunders.nl;

Glunders en Glunders.nl: website geëxploiteerd door Armarein gevestigd te Hoorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37121344

Disclaimer

Glunders heeft deze website en de daarin opgenomen informatie met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Het gebruik van de website van Glunders is voor eigen risico van de bezoeker.

Daarom zijn alle activiteiten, handelingen en beslissingen, die zijn gebaseerd op het lezen en/of plaatsen van content – zoals berichten, beoordelingen, vragen, antwoorden en overig - op onze website voor de volledige verantwoordelijkheid van de desbetreffende bezoeker.

Glunders is niet verantwoordelijk voor de ingebrachte content op haar website. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die direct of indirect het gevolg is van de door Glunders verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste content, zoals beoordelingen, vragen, antwoorden en overig. Bovendien onderschrijft Glunders de op onze website gepubliceerde berichten door bezoekers niet, noch geven ze onze opvattingen weer.

In het geval dat wij een verzoek ontvangen van de daartoe bevoegde autoriteiten, zal Glunders alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.

Glunders behoudt zich de vrijheid voor om zonder verdere reden berichten, beoordelingen of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Wij accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Adviezen

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische of andere persoonlijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Glunders hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een hiervoor medisch verantwoordelijke deskundige te raadplegen voor meer informatie omtrent het op uw voedselallergie of voedselintolerantie toegespitste advies.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.

De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De bezoeker verbindt zich er onder meer toe:

de content niet wederrechtelijk te gebruiken;geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Glunders te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites

Glunders.nl bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Glunders heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's. Glunders is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verwijzingen op onze site naar websites van anderen, noch voor de inhoud en kenmerken van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Elke aansprakelijkheid, die het volgen van links oplevert, wordt uitgesloten. De links, die Glunders plaatst, houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Intellectuele eigendom

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Glunders. Bij elk gebruik - anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik - is het strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glunders de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), op te slaan, te bewerken, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, openbaar te maken door verwerking of weergave van de inhoud in een database of andere elektronische media en systemen., te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Overtreding van onze auteursrechten is strafbaar.